17 հոկտեմբերի 2022

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային)

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային)

2022թ. հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների, հարցումների վերաբերյալ